Starlink Internet sa Ilocos Norte

Starlink Internet sa Ilocos Norte!
Libreng Wi-Fi ang personal na regalo natin para sa Paoay East Elementary School at Sideg Elementary School sa Paoay sa Ilocos Norte, ang hometown ng aking Nanay Fely Bagayas na ngayon ay 90 years old na.
Sa panahong ito ng digitalization, naniniwala ako na ang pag-access sa isang maayos na internet ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang karapatan dahil ito ay magbubukas ng higit pang mga pagkakataon at magpapalawak ng kaalaman, lalo na ng mga kabataan.
Asahan ninyong patuloy nating isusulong ang digital inclusivity para sa lahat, at sama-sama nating palaganapin ang connectivity ng bawat Pilipino sa tulong ng teknolohiya.
Kadagiti sumarsaruno pay nga aldaw, kalikagumko nga ad-adu koma pay nga ubbing ken agtutubo ti maserbian daytoy a teknolohiya tapno mapabileg ken agtultuloy ti panagsakdoda iti adal nga awan lappedna. (In the future, I hope that more children will be served with this technology to empower them and ensure that they will have access to borderless education).