Plenary Session

Today, I had the privilege of opening our session in the Senate with a prayer by National Artist for Literature Francisco Arcellana, translated in Filipino by Virgilio Almario, another National Artist for Literature, and introducing Dr. Fritz Hack-Ullmer, a descendant of Pastor Karl Ullmer, who hosted our national hero, Dr. Jose Rizal, during his studies in Germany. This meeting showcased the enduring ties between the Philippines and Germany.
We also discussed vital legislative matters, including Senate Bill No. 2492 and Senate Bill No. 2352, highlighting our commitment to maritime sovereignty and penal system reform. I anticipate more days filled with historical importance and legislative focus to shape the future of the Philippines.
??????
Ngayong araw, nagkaroon ako ng pribilehiyong simulan ang aming sesyon sa Senado sa pamamagitan ng isang panalangin ni Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan Francisco Arcellana, na isinalin sa Filipino ni Virgilio Almario na isa ring Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan, at ipakilala si Dr. Fritz Hack-Ullmer, ang apo ni Pastor Karl Ullmer, na nag-host sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong siya ay nag-aaral sa Alemanya. Ang meeting na ito ay nagpapakita ng matatag na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Germany.
Tinalakay din namin ang mahahalagang panukalang batas kasama ang Senate Bill No. 2492 at Senate Bill No. 2352, na nagpapakita ng ating dedikasyon sa maritime sovereignty at penal system reform. Inaasahan ko ang mga susunod na araw na puno ng pagpapahalaga sa kasaysayan at pagtutok sa mga batas na huhulma sa kinabukasan ng Pilipinas.