Plenary Session

In celebration of National Arts Month, I delivered a privilege speech on our rich cultural heritage and the profound impact of the arts in shaping our nation. From theater to literature, dance to visual arts, this month serves as a vibrant canvas where creativity flourishes. With the theme “Ani ng Sining,” we delved into the profound connection between arts, culture, and nature, and I am honored to have witnessed firsthand the profound impact these have on shaping our identity.
As we bask in the splendor of National Arts Month, let us rally behind our local creators, support sustainable fashion, and uplift our farmers for a creative and vibrant Philippines for generations to come.
#AniNgSining #NationalArtsMonth2024
??????
Sa pagdiriwang ng National Arts Month, nagtalumpati ako tungkol sa ating mayamang pamanang kultura at ang malalim na epekto ng sining sa paghubog ng ating bansa. Mula sa teatro hanggang sa panitikan, sa sayaw hanggang sa sining-biswal, ang buwang ito ay nagsisilbing isang makulay na canvas kung saan umuunlad ang pagkamalikhain. Sa temang “Ani ng Sining,” nalalaman natin ang malalim na koneksyon sa pagitan ng sining, kultura, at kalikasan, at ikinararangal kong masaksihan ang malaking epekto nito sa paghubog ng ating pagkatao.
Sama-sama nating suportahan ang ating mga manlilikha, ang sustainable fashion, at iangat ang ating mga magsasaka para sa isang malikhain at masiglang Pilipinas para sa mga susunod na henerasyon.