Plenary Session

In today’s session, we tackled Senate Bill No. 2492, or the ‘Philippine Maritime Zones Act,’ a bill that I authored and co-sponsored. It aims to assert our jurisdiction over our maritime zones, aligning with international law and ensuring we have the resources and authority to manage and enforce policies within these waters.
Your Senate is dedicated to safeguarding the territories under our jurisdiction, particularly our maritime zones, to guarantee the security and welfare of our citizens.
??????
Sa session ngayong araw, tinalakay natin ang Senate Bill No. 2492, o ang ‘Philippine Maritime Zones Act,’ isang panukalang batas na aking inakda at ako rin ay co-sponsor. Layon nitong igiit ang ating hurisdiksyon sa ating maritime zones na naaayon sa international law, at tiyaking mayroon tayong resources at awtoridad upang pamahalaan at ipatupad ang mga patakaran sa loob nito.
Ang inyong Senado ay nakatuon sa pangangalaga sa mga teritoryong nasasakupan natin, partikular sa ating maritime zones, upang masiguro ang seguridad at kapakanan ng ating mamamayan.