Panagtapok: Book Nook Conference 2023

Ako ay nagagalak na maging bahagi at maanyayahang magbigay ng mensahe sa Panagtapok: Book Nook Conference 2023 na inorganisa ng National Book Development Board. Ako man ay hindi nakapunta nang personal sa Davao, ipinahahayag ko ang aking buo at walang tigil na suporta sa mga layuning nakatuon sa pag-aaral ng tunay na halaga ng pagbabasa ng mga libro o aklat.

Mahalaga para sa bawat komunidad ang mailatag ang kultura ng pagbabasa ng mga libro, at ako ay natutuwa na ngayon ay magkakaroon ng mga bagong Book Nook sites upang lalong mapalawak ang pagkatalos at pagmamahal sa pagbabasa! Nawa’y maitanim natin sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng pagbabasa.