Manlilikha ng Bayan Adelita Bagcal

For today’s plenary session in the Senate, I wanted to showcase a different kind of art that carries the culture of Ilocanos through a performance of “Dallot” by Manlilikha ng Bayan Adelita Bagcal.
Dallot is performed on four stages of courtship and weddings, namely: pamamanhikan (panag-uli), marriage agreement (panag-tinog), the giving of gifts or dowry (panag-yawat), and during the wedding itself (panagkasar). With a strong command of the Ilocano language and its metaphors, Adelita is the only remaining master of this art.
Along with her majestic interpretation of the chant, her commitment to preserving Ilocano oral traditions echoes in the halls of the Senate, just in time to celebrate our diverse heritage this National Arts Month.
??????
Para sa Plenary Session sa Senado ngayong araw, nais kong ipakita ang ibang uri ng sining na nagpapamalas ng kultura ng mga Ilokano sa pamamagitan ng pagtatanghal ni Manlilikha ng Bayan Adelita Bagcal ng “Dallot.”
Ang Dallot ay isinasagawa sa apat na yugto ng panliligaw at kasal: pamamanhikan (panag-uli), kasunduan sa kasal (panag-tinog), pagbibigay ng mga regalo o dote (panag-yawat), at sa mismong kasal (panagkasar). Si Adelita na lamang ang natitirang master ng sining na ito.
Kasabay ng kanyang maringal na interpretasyon sa chant, dinig sa mga dingding ng Senado ang kanyang pangakong pananatilihin ang oral traditions ng mga Ilokano na napapanahon sa pagdiriwang natin ng Pambansang Buwan ng Sining.