First Day of Plenary Session 2024

Today’s the first day of the session for 2024!
I stand more committed than ever, ready to champion environmental protection, empower our communities, and pave the way for a prosperous and sustainable future for all as we resume the session in the Senate. I am glad to see my colleagues again. We have so much work to do as we continue our commitment to serving the Filipino people.

Ngayon ang unang araw ng sesyon para sa 2024!
Naninindigan ako nang higit pa kaysa dati, handang ipagtanggol ang pangangalaga sa kapaligiran, bigyang kapangyarihan ang ating mga komunidad, at magbigay-daan para sa isang maunlad na kinabukasan para sa lahat sa pagpapatuloy natin ng sesyon sa Senado. Natutuwa akong makita muli ang aking mga kapwa senador. Marami tayong dapat gawin habang ipinagpapatuloy natin ang ating pangakong paglingkuran ang sambayanang Pilipino.