DAR’s National Women’s Month Celebration Kick-Off

At the Department of Agrarian Reform’s (DAR) National Women’s Month Kick-off today, I emphasized the importance of vigilance in our pursuit of gender equality.
Despite playing a pivotal role in the Philippines’ agricultural landscape, women face challenges like disproportionate representation, limited access to resources, and systemic barriers. As a legislator, I pledge to advocate for women empowerment, ensuring equal opportunities and addressing challenges in agriculture and beyond.
Acknowledging the indispensable contributions of women, let us create a more resilient, inclusive, and equitable Philippines.
Happy Women’s Month!
??????
Sa panimulang selebrasyon ng Department of Agrarian Reform (DAR) para sa National Women’s Month, aking binigyang-diin ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa ating layunin tungo sa gender equality.
Bagama’t malaki ang papel ng kababaihan sa agricultural landscape ng Pilipinas, marami pa rin tayong hinaharap na hamon kabilang ang hindi pantay na representasyon, limitadong access sa resources, at systemic barriers. Bilang isang mambabatas, patuloy kong itataguyod ang women empowerment, titiyakin ang pagkakaroon ng pantay na oportunidad, at tutugunan ang mga balakid sa masaganang agrikultura.
Sa ating pagkilala sa kontribusyon ng kababaihan, pagtulungan natin ang pagkakaroon ng mas matibay, mas inklusibo, at mas makatarungang bayan.
Maligayang Buwan ng Kababaihan!