“Buhay na Dunong: Bukal ng Sining” Aklan Piña Handloom Weaving Exhibit

Yesterday, I opened the “Buhay na Dunong: Bukal ng Sining” exhibit at the Senate, celebrating Aklan Piña Handloom Weaving’s inclusion on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage (ICH) of Humanity. This achievement highlights the talent and cultural richness of Aklan weavers, emphasizing the global importance of our indigenous weaving traditions.
My commitment to preserving these traditions is evident through initiatives like the Hibla ng Lahing Filipino gallery at the National Museum, support for our Schools of Living Traditions, and the authorship of bills like the Linangan ng Likhang Bayan Bill. I also actively promote these products at events such as the National Arts and Crafts Fair. Let us continue our dedication to cultural preservation, nurturing a lasting appreciation for our Filipino identity.
??????
Kahapon ay binuksan ko ang eksibit na “Buhay na Dunong: Bukal ng Sining” sa Senado, bilang pagdiriwang sa pagkakasama ng Aklan Piña Handloom Weaving sa UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage (ICH) of Humanity. Ang tagumpay na ito ay naglalantad ng galing at kultural na kayamanan ng mga taga-Aklan, na nagbibigay-diin sa pandaigdigang kahalagahan ng ating mga katutubong tradisyon sa paghabi.
Ang aking pangako na pangalagaan ang mga tradisyong ito ay pinapakita sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng Hibla ng Lahing Filipino gallery sa National Museum, suporta sa ating Schools of Living Traditions, at ang pagsusulat ng mga batas tulad ng Linangan ng Likhang Bayan Bill. Ako rin ay aktibong nagtataguyod ng mga produkto na ito sa mga proyektong katulad ng National Arts and Crafts Fair. Patuloy ang ating dedikasyon sa pangangalaga ng kultura, na nagpapalalim sa pangmatagalan nating pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.