Budget Hearing of the Department of Energy

During the hearing on the proposed 2024 budget for the Department of Energy and its attached agencies, I expressed my support for augmenting the budget to expedite our journey toward achieving 100% electrification nationwide. Additionally, we addressed the pressing matter of increasing the salaries of the employees of the Energy Regulatory Commission (ERC), especially those who are exposed to hazardous work, recognizing the importance of fairly compensating them for their dedicated service.

By striving for comprehensive electrification, we can empower communities, enhance livelihoods, and create a more equitable society.

Sa pagdinig sa iminungkahing 2024 budget para sa Kagawaran ng Enerhiya at mga kaakibat na ahensya nito, ipinahayag ko ang aking suporta sa pagpapalaki ng budget upang mapabilis ang ating paglalakbay tungo sa pagkamit ng 100% elektripikasyon sa buong bansa. Bukod pa rito, tinalakay namin ang mahalagang bagay ng pagtaas ng suweldo ng mga empleyado ng Energy Regulatory Commission (ERC) na nagsasagawa ng mga mapanganib na gawain, upang kilalanin ang kanilang kahalagahan at kanilang dedikasyon sa serbisyo.

Sa pamamagitan ng pagsusumikap para sa komprehensibong elektripikasyon, maaari nating bigyang kapangyarihan ang mga komunidad, mapahusay ang mga kabuhayan, at lumikha ng mas pantay na lipunan.