2023 ASEAN Biodiversity Heroes Forum

In the heart of the ASEAN Biodiversity Heroes Forum, I stood before inspiring leaders, young change-makers, and fellow biodiversity enthusiasts, urging everyone to recognize that the lifeline of our planet rests within the hands of our youth. Let us shed the notion that biodiversity belongs solely to experts as we embrace our unique, endemic species as part of our shared heritage.

Heroes are not only those who perform extraordinary feats but also those who choose to make an effort and act in a world yearning for change. Today, we celebrate heroism and acknowledge the power of persistent planning, unwavering determination, and collaborative action. Together, we shall rise, protect our home, and forge a thriving future.


Sa gitna ng ASEAN Biodiversity Heroes Forum, ako ay tumayo sa harap ng mga lider, mga kabataang tagapangasiwa ng pagbabago, at mga kapwa kong biodiversity enthusiasts, hinihimok ang lahat na kilalanin na ang kalagayan ng ating planeta ay nasa mga kamay ng ating kabataan. Tanggalin natin sa ating kaisipan na ang pangangalaga sa kalikasan ay tungkulin lamang ng mga dalubhasa at ating yakapin ang mga natatangi at endemikong uri ng halaman bilang bahagi ng ating kultura.

Ang mga bayani ay hindi lamang ang mga gumagawa ng hindi pangkaraniwang bagay, kundi pati na rin ang mga nagnanais magkaroon ng pagbabago sa isang mundong uhaw sa pagbabago. Ngayon, ating ipinagdiriwang ang inyong kadakilaan at kinikilala ang kapangyarihan ng matiyagang pagpaplano, determinasyon, at pagtutulungan. Sama-sama nating protektahan ang ating nag-iisang tahanan at magkaisa para makamit ang masaganang kinabukasan.