Legarda: PAL May Direct Flights sa Antique Umpisa sa Disyembre 16

November 15, 2018

Gin-anunsyar kadya gid nga adlaw ni Senador Loren Legarda nga ang Philippine Airlines (PAL), ang nagapanguna nga airlines sa nasyon, may rugyan run nga direct flights sa Antique umpisa sa Disyembre 16, 2018.

Ang biyahe kang eroplano kang PAL kada Domingo kag Martes, halin sa Clark Airport 6:00 sa aga kag maabot rugya sa San Jose, Antique 7:20 sa aga. Ang balik nga lupad halin sa Antique 7:40 sa aga kag maabot sa Clark 9:00 sa aga.

Ginhambal man ni Legarda nga ang pagbukas kang airport makabulig promotar kang lokal nga turismo kag makabulig man sa lokal nga ekonomiya.

“Ang direct flights sa San Jose indi lang para sa ikamayad kang mga Antiqueño kundi pati man kang mga turista. Kun maman-an lang kang katawhan nga may rugyan run kita nga direct flights paagto sa Antique, dya makaganyak gid kananda kun ano gid bala may rugyan sa probinsiya. Dya sangka bahul nga opotunidad para ipromotar ang atun ecotourism,” hambal ni Legarda.

Ang senador nagtugro kang pondo para sa pagpalabug kag pag-improbar kang airport sa San Jose kag nagapakig-angut gid sa mga ahensiya kang gobyerno para masegurado nga matapos dya sa gintalana nga petsa.

“Duro ang potensiyal kang Antique para mag-uswag. Gusto natun paugwadun ang probinsiya paagi sa pagmintenar ka mayad kang atun dunang manggad, pagpromotar kang atun ecotourism, kag pagpreserbar kang atun pinanubli nga kultura. Amo dya ang gusto madiskobre kang mga tawo sa probinsiya kun sa diin nagakitaay ang bukid kag baybay,” panapos ni Legarda.